تبلیغات
طلبه - بعد از این هجران وصال هیچ کس در یاد نیست
شعرهای سید مجید کریمی